Aktualności

Stanowisko organizacji pozarządowych

w sprawie funkcjonowania funduszy norweskich

 

Znalezione obrazy dla zapytania norway grantsWyrażamy sprzeciw wobec obecnie przyjętego modelu wydatkowania środków z finansowanych głównie przez Norwegię funduszy EOG na działania organizacji pozarządowych. Ma on formę faktycznego monopolu jednego podmiotu, który został upoważniony do ich przekazywania innym organizacjom – założonej przez George’a Sorosa Fundacji im. Stefana Batorego, współpracującej w ostatnich latach z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Środki, które Norwegia i inne państwa są zobowiązane przekazywać w zamian za dostęp do wspólnego rynku, są przez Fundację Batorego w znacznej części wykorzystywane do wspierania organizacji mających wyraźnie ideologiczny profil działania i kwestionujących podstawowe zasady polskiego ustroju konstytucyjnego. Jesteśmy zdania, że dysponowanie środkami publicznymi przeznaczonymi dla NGO powinno odbywać się z poszanowaniem zasad pluralizmu i bezstronności.

Wśród szeregu kontrowersyjnych inicjatyw, które uzyskały wsparcie, wymienić można projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, w ramach którego stworzona została strategia lobbingowa na rzecz podważenia potwierdzonego w polskiej Konstytucji rozumienia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Wielokrotne dofinansowanie otrzymało warszawskie stowarzyszenie „Lambda” na cykl szkoleń i happeningów dla aktywistów LGBT. Zaniepokojenie budzi także dofinansowanie projektu Fundacji na rzecz Różnorodności Polistrefa, która jawnie zadeklarowała, że uzyskane środki przeznaczy na działania służące ograniczeniu realizacji konstytucyjnego prawa do edukacji religijnej w szkołach publicznych.

Łącznie dysponujemy listą ponad stu silnie nacechowanych ideologicznie projektów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie od 50 do 350 tys. złotych. Przynajmniej kilkanaście milionów złotych zostało przeznaczonych na samo wspieranie pozbawionej naukowych podstaw ideologii gender oraz budzących społeczny sprzeciw kontrowersyjnych postulatów politycznych aktywistów LGBT. Kwotę tą należy uznać za zawrotną, biorąc pod uwagę niedofinansowanie pozostałych organizacji sektora pozarządowego.

Środki zostały rozdysponowane w sposób skrajnie scentralizowany i niewiele z nich trafiło do organizacji spoza Warszawy i kilku największych miast. Spośród 620 projektów zrealizowanych w całym kraju aż 245 (niemal 40%) zrealizowano w stolicy, dalszych 51 w Krakowie. Tymczasem w całym województwie opolskim pieniądze przyznano jedynie 2 projektom, w świętokrzyskim - 4, podkarpackim - 10, a w podlaskim - 14.  Nawet biorąc pod uwagę niższą liczbę ludności w tych województwach proporcje są zaburzone kilkudziesięciokrotnie: gdy w Warszawie jeden projekt przypada na 7 121 mieszkańców, w województwie opolskim - na 498 000. Wiele organizacji w tej samej perspektywie kilkukrotnie otrzymało granty.

Jedną z kluczowych wartości, jaką powinien się charakteryzować sektor organizacji pozarządowych, jest pluralizm. To właśnie mnogość idei, koncepcji, pomysłów i rozwiązań jest tym, co definiuje organizacje pozarządowe oraz sprawia, że skutecznie realizują swój cel. Sytuacja, w której jeden podmiot dysponuje ogromną kwotą 150 milionów złotych, przeznaczając ją w przeważającej części na wsparcie wąskiej grupy beneficjentów, jest nie tylko sprzeczna z tymi zasadami, ale szkodliwa dla rozwoju całego sektora i tym samym hamuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego utrzymanie status quo modelu wydatkowania środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W kolejnej perspektywie finansowej dysponowanie środkami powinno zostać zorganizowane w sposób dający gwarancje pluralizmu, bezstronności i poszanowania wartości konstytucyjnych. Oczekujemy stworzenia mechanizmów prawnych, które zapewnią transparentność wydatkowania środków i zagwarantują równe szanse w dostępie do nich organizacjom ze wszystkich obszarów kraju.

 

 

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (inicjator apelu) 

Stowarzyszenie Odra-Niemen 

Stowarzyszenie Młodzi dla Polski 

Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna 

Fundacja Republikańska

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej 

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 

Instytut Jagielloński

Fundacja im. Janusza Kurtyki 

Fundacja Służba Niepodległej 

Fundacja Normalna Kultura 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Stowarzyszenie Trzy Kropki 

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Stowarzyszenie Pokolenie

Fundacja Polska Jutra 

Fundacja dla Rzeczypospolitej 

Fundacja Kompania Kresowa 

Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”

Fundacja Vide & Crede

Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów

Wolne Miasto Łódź

Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej

Fundacja "Żołnierzy Wyklętych"

Fundacja W Kręgu Kultury

Fundacja Jacka Maziarskiego

Fundacja Życie 

Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko–Podolskiej 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Związek Żołnierzy NSZ

Fundacja „Obok Nas”

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Fundacja Amor Patriae

Fundacja „Łączka”

Polonia Semper Fidelis

Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Stowarzyszenie Śląskie Centrum Kultury

Fundacja Rozwoju Polski

Związek Dużych Rodzin 3+ Oddział Gdańsk

Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”

Konfederacja Kobiet RP 
Stowarzyszenie Koliber 

 

 

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Szanowny Pan dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowny Panie Premierze, Wasze Magnificencje,

jako przedstawiciele ogólnopolskich organizacji studenckich i akademickich w ostatnich dniach z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy coraz silniejsze próby ograniczania wolności słowa poprzez ograniczanie wolności prowadzenia akademickiej dyskusji na uczelniach wyższych. Próby te podejmowane są przez marginalne i niereprezentatywne dla całego społeczeństwa środowiska polityczne – przedstawicieli Partii „Razem” i członków nieformalnych grup lewicowych. Obecnie obserwujemy ofensywę tych środowisk wymierzoną w spotkania z Panią Rebeccą Kiessling – amerykańską prawnik i autorką artykułów naukowych, zaangażowaną społecznie w ruch pro-life.

Nie odmawiając nikomu prawa do obywatelskiego protestu i prezentowania odmiennych poglądów, stanowczo sprzeciwiamy się sytuacji, w której pewne grupy, same bez przeszkód korzystające z przestrzeni wolności, którą jest Uniwersytet, odmawiają tego prawa innym działającym legalnie organizacjom. Środowiska te często uciekają się do umyślnego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, np. fałszywie oskarżając organizatorów o działalność przestępczą, czy też fizycznego blokowania dyskusji oraz gróźb. Jako przedstawiciele środowisk akademickich i studenckich wyrażamy sprzeciw wobec brutalizacji sfery publicznej, czego dopuszczają się osoby, dla których hasła takie jak „akademicka dyskusja” czy „naukowość” stanowią pałkę używaną do ataków na osoby niepodzielające ich ideologii.

Cenzura - UniwersytetyJako sygnatariusze listu stoimy na stanowisku, że Uniwersytet powinien być przestrzenią wolnej dyskusji dla wszystkich. W imię tej zasady tolerowaliśmy na naszych uczelniach wydarzenia organizowane przez skrajną lewicę, takie jak pokazy filmów porno, pokaz filmu „ChemSex” – o współżyciu seksualnym pod wpływem narkotyków – czy konferencje o sadomasochizmie, sadyzmie i azjatyckich perwersjach seksualnych. Projekty te, finansowane z pieniędzy uczelni, czyli de facto kieszeni podatników, urągały powszechnie przyjętym normom społecznym i kulturowym oraz atakowały wartości, które są nam bliskie. Kierując się klasycznie pojmowaną tolerancją, nie sprzeciwialiśmy się jednak tym wydarzeniom. Teraz ich uczestnicy i organizatorzy podnoszą rękę na zasadę, której sami są beneficjentami – zasadę wolności debaty akademickiej.

Wobec zaistniałej sytuacji zwracamy się do Rektorów Uczelni Wyższych, zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o nieuleganie naciskom marginalnych środowisk próbujących tłamsić wolność akademickiej dyskusji i umożliwienie przeprowadzenia spotkań z Panią Rebeccą Kiessling na Uniwersytetach. Prosimy również Pana Premiera dr. Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie wolności dyskusji dla wszystkich studentów i pracowników Akademii.

 

 

 

 

PODPISZ PETYCJĘ 

Stowarzyszenie KoLiber

Studenci dla Rzeczypospolitej

Fundacja Polska Jutra

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Służba Niepodległej

Fundacja Rozwoju Polski

Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis

Koło Akademickie Silesia Superior Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Koło Młodych Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Stowarzyszenie Patriotyczne Silesia Superior

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia

Stowarzyszenie Endecja

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacjami i artykułami dotyczącymi projektu "Namioty Wyklętych" 2017, w które włączyło się ponad 40 miast i gmin w całej Polsce. Akcja jest autorskim projektem stowarzyszenia "Studenci dla Rzeczypospolitej", w tym roku miała miejsce od 25 lutego do 5 marca.

 

Rozmowa z Maciejem Skotnickim, prezesem stowarzyszenia dla W Polityce

Rozmowa z Maciejem Skotnickim, prezesem stowarzyszenia dla Polskiego Radia

Rozmowa z Izabelą Perkowską, wiceprezes stowarzyszenia dla Do Rzeczy

Rozmowa z Filipem Wielanierem, rzecznikiem prasowym stowarzyszenia dla Telewizji Republika

 

KRAKÓW 1, KRAKÓW 2, KRAKÓW 3

POZNAŃ 1, POZNAŃ 2

TORUŃ 1, TORUŃ 2, TORUŃ 3

ŁÓDŹ

ŚWINOUJŚCIE, ŚWINOUJŚCIE 2, ŚWINOUJŚCIE 3

ŁOMŻA 1, ŁOMŻA 2, ŁOMŻA 3

SŁAWA

JAROSŁAW

CHOJNA 1, CHOJNA 2

GRAJEWO

SKOPANIE

BARANÓW SANDOMIERSKI

JAMIELNIK

PINCZÓW

SKOCZÓW 1, SKOCZÓW 2

PIEKARY ŚLĄSKIE

CIOSANIEC 1, CIOSANIEC 2

KRZESZYCE

BYTOM

BIELINY

 "Namioty Wyklętych" to ogólnopolskie wydarzenie popularnonaukowe organizowane co roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. 

Zdjęcie użytkownika Studenci dla Rzeczypospolitej.Naszą akcją chcemy upamiętnić bohaterską postawę działaczy polskiego ruchu oporu w trakcie wojny oraz podziemia antykomunistycznego po jej zakończeniu. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na ich temat poprzez spotkania z kombatantami, prelekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych, wystawy i filmy. Motywem przewodnim naszego projektu są rozstawione w centrach miast namioty wojskowe, w których odbywają się wspomniane wydarzenia.

W tym roku do ośrodków, w których działa nasze stowarzyszenie dołącza ponad 30 miast i gmin, które wspólnie z nami chcą podtrzymać pamięć o ostatnim polskim powstaniu narodowym.

 
KRAKÓW - 5 III, Rynek Główny
Wydarzenie zapoczątkuje uroczyste wciągniecie flagi Polski na maszt. W pierwszym z namiotów znajdzie się wystawa opisująca postacie Żołnierzy Wyklętych (również z terenu Małopolski) oraz ich katów. Wystawa będzie dostępna do zwiedzania przez cały dzień. Drugi namiot także będzie pełnił funkcje dydaktyczną. Tutaj będą odbywać się spotkania z zaproszonymi kombatantami, historykami z IPN, tutaj będą również puszczane filmy o tematyce Wyklętych.W trzecim namiocie swoje stanowisko będzie miała grupa rekonstrukcyjna. Będzie można zobaczyć jak wyglądał cały osprzęt żołnierza, a także wyobrazić sobie jak wyglądały warunki życia w lesie. Umieścimy tutaj także kącik dla dzieci.
 
WARSZAWA - 2 III, Cafe Niespodzianka (Marszałkowska 7)
Na dzień przed prelekcją pojawią się Żołnierze Wyklęci, którzy w okolicach Starego Miasta będą rozdawać zaproszenia na prelekcję, która odbędzie się 2 marca br. w Cafe Niespodzianka. Prelekcję pt. "Żołnierze Wyklęci – Świeci czy nieświęci? poprowadzi prof. Jan Żaryn – Senator oraz specjalista ds. Żołnierzy Wyklętych". Po oficjalnej części zapraszamy na śpiew patriotycznych pieśni z Korporacją Aquilonią oraz poczęstunek, który przygotował oddział warszawski.
 
POZNAŃ - 4 III, 11.00 - 15.00, pl. Wolności
Dla dzieci oraz młodzieży przygotowane będą gry edukacyjne, utwory patriotyczne oraz specjalna prezentacja audiowizualna poświęcona sylwetkom rtm. Witolda Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego, Stanisława Sojczyńskiego, Danuty Siedzikówny oraz Zygmunta Szendzielarza. nie w Bibliotece Raczyńskich będzie trwało I Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej poświęcone Żołnierzom Wyklętym, a wśród serii wystąpień znanych historyków i działaczy patriotycznych swoją prelekcję będzie miał przedstawiciel Fundacji im. Janusza Kurtyki.
 
ŁÓDŹ - 5 III, 10.00 - 20.00, Plac przed Bazyliką archikatedralną
Dla dzieci oraz młodzieży przygotowane będą gry edukacyjne, utwory patriotyczne oraz specjalna prezentacja audiowizualna poświęcona sylwetkom rtm.Witolda Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego, Stanisława Sojczyńskiego, Danuty Siedzikówny oraz Zygmunta Szendzielarza.
Osoby dorosłe będą mogły zapoznać się z bogatymi w treść biogramami przedstawicieli podziemia antykomunistycznego z regionu łódzkiego i całej Polski oraz sylwetkami ich oprawców. Na każdego, kogo zainteresuje głębiej przedstawiana historia, czekać będą historycy gotowi odpowiedzieć na każde zadane pytanie i włączyć się w dyskusję z naszymi gośćmi.
Członkowie łódzkiego oddziału SdR w mundurach wojskowych z okresu międzywojennego będą wręczać przechodniom przygotowane na ten dzień ulotki informując o istocie święta 1 marca. Całość przedsięwzięcia zostanie urozmaicona akcentami poetycko-muzycznymi.
 
TORUŃ - 26 II, Rynek
W trakcie wydarzenia odbędzie się wykład Franciszka Batorego, brata Żołnierza Wyklętego. W namiotach będzie można zapoznać się z wystawą, wysłuchać koncertu pieśni i poezji patriotycznej w wykonaniu osób z oddziału toruńskiego oraz poczęstować się ciepłą grochówką. Akcję zakończy przemarsz pod pomnik mjr. Łupaszki i złożenie kwiatów
 
KATOWICE - 5 III,12.00 - 17.00, Rynek Miejski
W namiocie grupa rekonstrukcji historycznej NSZ będzie prowadziła prelekcje i przybliżała sylwetki Żołnierzy Wyklętych. Przechodnie będą mogli zapoznać się z rynsztunkiem i umundurowaniem jakim dysponowali żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Przed namiotem rozłożona zostanie wystawa z planszami opisującymi historię i sylwetki poszczególnych Żołnierzy Wyklętych. Z głośników będzie wydobywać się muzyka patriotyczna. W przerwach pomiędzy utworami rekonstruktorzy będą prowadzili prelekcje. Rozdawane będą broszury informacyjne zawierające cele akcji i podstawowe informacje na temat NSZ.
 
WROCŁAW - 26 II Stadion Olimpijski
Namioty Wyklętych po raz kolejny organizowane będą w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Odra Niemen. Tego dnia będzie odbywał się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych, nasze stanowisko będzie połączone ze startem i metą biegu. Odbędzie się także spotkanie z weteranami oraz projekcja materiałów filmowych i zdjęć związanych z tematem.
 
OPOLE - 1 III / 3 III / 4 III
Zmiana planów z powodu choroby szanownej prelegentki. Więcej informacji wkrótce.
 

MAPA

 
Wystawy, prelekcje i spotkania pod hasłem "Namioty Wyklętych" odbędą się także w poniższych miejscowościach:
Baranów Sandomierski 2 III
Bieliny 1 III
Borki 2 III
Borki 20 V
Bytom 26 II - 1III
Chojna 25 II - 4 III
Chrzanów 27 II - 3 III
Ciosaniec k. Sławy 2 III
Głowno 25 II - 5 III
Gniewkowo 1 I
Grajewo 1 III
Istebna 19 III
Izabelin 26 II
Jarosław 26 II
Kielce 2 III
Małkinia 26 II
Mszanów 3 III
Olsztynek 1 - 10 III
Piastów 1 - 5 III
Piekary Śląskie 27 II
Piotrków Kujawski 3 III
Skoczów 1 III
Skopanie 2 III
Świnoujście 25 II i 1 III
Trzebnica 1 III
Wasiłków 26 II
Żyrardów 26 II
 

 

 

 

TWÓRZ RELACJE I BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZA POMOCĄ TAGU #NAMIOTYWYKLETYCH 

widget powered by zoomph

 

 

„Namioty Wyklętych” to ogólnopolska akcja stowarzyszenia „Studenci dla Rzeczypospolitej”, która co roku wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na początku marca w wielu miejscach w Polsce staną obozowiska, które mają nawiązywać do historii Żołnierzy Wyklętych, przybliżać ich sylwetki oraz realia życia. Projekt przeprowadzamy już od czterech lat. W tegorocznej edycji do miast akademickich (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Toruń, Opole, Rzeszów, Wrocław, Katowice) dołącza ponad 40 miast i gmin, które chcą uczcić święto 1 marca w opracowanej przez nas formule.

Głównymi elementami, które składają się na przebieg akcji w każdym mieście są wystawy i pokazy multimedialne, kiermasze książek historycznych, spotkania z kombatantami oraz prelekcje historyczne. W trakcie wydarzenia często prezentowane są także umiejętności grup rekonstrukcyjnych. Głównym celem corocznej akcji jest popularyzacja wiedzy historycznej wśród przypadkowych ludzi, którzy wcześniej mogli nie słyszeć o historii Wyklętych. To również okazja, aby całe rodziny mogły wziąć udział we wspólnych obchodach tego święta.

Akcja została objęta Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym.

Program

Niezmiennym składnikiem akcji jest skupisko namiotów wojskowych imitujące obozowisko żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z biogramami na wystawie okolicznościowej, pokazami filmów dokumentalnych oraz zdjęciami archiwalnymi. Nie zabraknie również spotkań z kombatantami i krewnymi Żołnierzy Niezłomnych- żywymi świadkami historii. Dla dzieci przygotowujemy specjalne kąciki z konkursami i kolorowankami. Zarówno dzieci jak i dorosłych zainteresują na pewno grupy rekonstrukcyjne prezentujące umundurowanie i broń z okresu działania Wyklętych oraz eksponaty z epoki. Istotnym elementem są prelekcje historyków, którzy specjalizują się w tematyce polskiej historii najnowszej.

Współpraca

„Namioty Wyklętych” to jeden z projektów służących rozpowszechnianiu wiedzy o najnowszych dziejach Polski skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Z tego powodu naszym partnerem jest Instytut Pamięci Narodowej. Współdziałamy także z innymi organizacjami o profilu historycznym i patriotycznym takimi jak Fundacja im. Janusza Kurtyki. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami prywatnymi i organizacjami społecznymi.

Szczegóły dotyczące programu wydarzenia w poszczególnych miastach znajdują się TUTAJ.

 

 

STANOWISKO ORGANIZACJI STUDENCKICH WS. „PROTESTU STUDENTÓW I STUDENTEK”.

 

Jako organizacje młodzieżowe, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec utożsamiania tzw. „Ogólnopolskiego protestu studentów i studentek” z całą społecznością studencką. Zaznaczamy, że jako przedstawiciele środowisk młodzieżowych odcinamy się od tego pomysłu. Nie godzimy się na próbę narzucenia innym swoich poglądów i na wypowiadanie się w naszym imieniu bez naszej zgody.

Uważamy, że uniwersytecka powściągliwość w stricte politycznych osądach pełni, zwłaszcza współcześnie, bardzo istotną funkcję i nie należy z nią zrywać w imię przekonań pewnej wąskiej grupy osób.

W dzisiejszym konflikcie politycznym używa się często zbyt mocnych i nieadekwatnych do sytuacji słów. Szkoły wyższe są miejscem akademickiej dyskusji i niedobrze byłoby, gdyby stały się one miejscem, w którym dzieli się ludzi ze względu na ich przekonania. Głęboko wierzymy, że uczelnie powinny być miejscem merytorycznej dyskusji oraz polem do prezentowania różnorodnych myśli i opinii.

Cenimy wolność wypowiedzi i różnorodność poglądów. Dlatego nie zgadzamy się na postawienie znaku równości między protestującymi w wyżej wskazanej manifestacji, a wszystkimi studentami. Wielu z nas ma odmienne zdanie na temat obecnej sytuacji Polski. Prosimy o uszanowanie tego stanowiska.

Oczywiście nie krytykujemy samej idei manifestowania swoich przekonań. Jesteśmy zdania, że każdy, w granicach prawa, może prezentować swoje poglądy. Jednak uważamy, że obecnie nie ma żadnych powodów do tego, aby stwierdzać, że demokracja w Polsce jest zagrożona.

Uważamy za obłudne i niedopuszczalne podszywanie się pod zdanie ogółu studentów i studentek przez bliżej nieznaną grupę osób i uzurpowanie sobie prawa do wypowiadania się w jego imieniu. Z niepokojem przyglądamy się chęci zaangażowania całej naszej społeczności w bieżący spór polityczny. Siłą organizacji akademickich zawsze była różnorodność. Nie ma podstaw, aby twierdzić, że tzw. „protest studentów” to powszechna, ogólnostudencka inicjatywa.

 

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Służby Niepodległej

Fundacja Sapere Aude

Stowarzyszenie Koliber

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Młodzi dla Polski

 

 

W tym roku będziemy obchodzili 35. rocznicę wypowiedzenia przez Wojciecha Jaruzelskiego wojny polskim obywatelom. Wbrew temu, co słyszymy od zwolenników opozycji totalnej, ten czas w historii narodu polskiego nie należał do "kulturalnego" działania władzy ludowej

W tym czasie 10,5 tys. Polaków dotknęły represje. Ponad stu straciło życie. Sama pacyfikacja kopalni Wujek pochłonęły dziewięć ofiar i 90. rannych. Pamiętajmy o tym ciemnym czasie w naszej historii. 

 

Oddajemy w Państwa ręce księgę „dokonań” Wojciecha Jaruzelskiego. Impulsem do przygotowania takiej publikacji było podejmowanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i zbliżone do niego środowiska działań polegających na próbie gloryfikacji Wojciecha Jaruzelskiego w dniu jego 90. urodzin, poprzez wydanie księgi jubileuszowej jemu dedykowanej. 

Uważamy, że nie można przejść obojętnie wobec prób manipulowania historią, wybielania i stawiania za wzór postaci, których decyzje prowadziły do śmierci, kalectwa, nędzy, zastraszenia i wykluczenia społecznego tysięcy osób, i które symbolizują podporządkowanie imperium sowieckiemu. Polska potrzebuje konsekwentnie prowadzonej polityki historycznej. Potrzebuje edukacji przyszłych pokoleń w duchu prawdy historycznej. By tego dokonać, należy odkłamywać naszą przeszłość, fałszowaną przez architektów komunistycznego reżimu oraz ich późniejszych obrońców. Dlatego my, młodzi ludzie, zdecydowaliśmy się działać, i dlatego powstała ta publikacja.

Wersja online:http://www.wykop.pl/link/1776688/prawdziwa-ksiega-zaslug-wojciecha-jaruzelskiego/

Wersja PDF:http://bit.ly/JmQjIj

Warszawskie Dni Kawaleryjskie odbędą się w Łazienkach Królewskich w Warszawie już po raz trzeci. Podczas tegorocznej edycji Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego – organizator imprezy – obchodzić będzie 12 rocznicę swojego powstania. Specjalnie dla mieszkańców stolicy, kawalerzyści przygotowali szereg atrakcji. Wystarczy wybrać się na spacer do Łazienek Królewskich w weekend 7/8 maja, by cofnąć się w czasie do lat 30. i poczuć klimat przedwojennej Warszawy. Nasze stowarzyszenie partneruje temu wydarzeniu.

Za szwoleżerami pracowite dni! W miniony weekend reprezentacja Szwadronu Honorowego wzięła udział w Dniach Ułana zorganizowanych w Poznaniu, wygrywając konkurencję – przegląd mundurowy. Z pełną odpowiedzialnością można zatem powiedzieć, że w 3 Pułku Szwoleżerów służą najlepiej prezentujący się kawalerzyści. Poczet sztandarowy wziął w tym czasie udział w pogrzebie ppłk. Łupaszki. Szwoleżerowie godnie pożegnali przedwojennego oficera kawalerii. Teraz wszelkie działania skupione są na Warszawskich Dniach Kawaleryjskich, które zbliżają się wielkimi krokami!

Pierwsze konie dojechały już do stajni Belvedere. Od piątku 29 kwietnia na hipodromie odbywać się będą codzienne treningi. W niedzielę, 1 maja specjalnie dla Łazienek Królewskich szwoleżerowie zaprezentują swój pokaz galowy. Podobnie będzie 3 maja. Natomiast Warszawskie Dni Kawaleryjskie oficjalnie rozpoczną się w środę 4 maja. Do piątku 6 maja popołudnia wypełnią wykłady o tematyce kawaleryjskiej, które poprowadzą wybitni znawcy tematu. Tego dnia w Starej Miłosnej, rozpoczną się także zawody kawaleryjskie – Eliminacje Mistrzostw Polski Militari. Zawodnicy zmierzą się tam z crossem, ujeżdżeniem i strzelaniem.

W sobotę 7 maja o godzinie 10:00 w Katedrze Polowej WP przy ulicy Długiej w Warszawie rozpocznie się Msza Św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Następnie w godzinach 12:30 – 17:00 w Łazienkach Królewskich zostaną rozegrane najbardziej widowiskowe konkurencje Eliminacji Mistrzostw Polski Militari, czyli władanie bronią białą – lancą i szablą. Specjalnie na tę okazję zawodnicy z całej Polski przyjeżdżają do Warszawy, by móc wystartować w miejscu historycznego hipodromu. Punktem kulminacyjnym Warszawskich Dni Kawaleryjskich będzie pokaz galowy, który Szwadron Honorowy zaprezentuje w Łazienkach Królewskich w sobotę 7 maja o godzinie 17:30. Kawalerzyści w pięknych mundurach, na idealnie stroczonych rzędach zaprezentują swoje umiejętności w musztrze konnej całym oddziałem.

Gościem honorowym Warszawskich Dni Kawaleryjskich będzie ostatni żyjący weteran 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – pan porucznik Henryk Prajs, który ukończył w tym roku swoje 99 urodziny. Po raz pierwszy do Łazienek Królewskich zawitają także bracia Węgrzy! Huzarzy zaprezentują się w pięknych mundurach i wskoczą na konie polskich szwoleżerów. Po występach kawaleryjskich rozpocznie się pokaz 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z Orzysza. Wieczorem w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii odbędzie się uroczysta gala z ceremonią wręczenia nagród im. gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego. Nagroda została ustanowiona, aby wyróżnić osoby, instytucje i społeczności, które swoją pracą i twórczością promują historię polskiej jazdy oraz ideały przyświecające przedwojennej kawalerii.  

W niedzielę 8 maja od godziny 9:00 na hipodromie w Łazienkach rozgrywana będzie konkurencja – skoki przez przeszkody. Następnie na godzinę 11:00 przewidziany jest koncert Orkiestry Wojska Polskiego. Najważniejsze, oficjalne uroczystości z udziałem wojska i zaproszonych gości, rozpoczną się tego dnia przed Pałacem na Wodzie o godzinie 13:30. Następnie szwoleżerowie pomaszerują na tyły Pałacu Myślewickiego, pod pomnik swojego patrona – płk. Jana Hipolita Kozietulskiego, gdzie złożą kwiaty. Węgrzy złożą natomiast swój wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema, naszego wspólnego bohatera narodowego. Tegoroczne Warszawskie Dni Kawaleryjskie zakończy dekoracja zwycięzców w Klasyfikacji Mistrzostw Polski Militari, która rozpocznie się na hipodromie w Łazienkach o godzinie 15:00.

Warszawskie Dni Kawaleryjskie odbędą się już po raz III. Dla wielu patriotów i miłośników historii są ważnym i wyczekiwanym wydarzeniem w życiu Warszawy. W tym roku po raz pierwszy impreza została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy.

Więcej informacji na: http://dni-kawaleryjskie.pl

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne